Shenet

Växter Råvaror   Sök Forum Kontakt Hem
Länkar - Lagstiftning

Lagtexter


Se även länkar till
Kemikalieguider - inkl. Cosing som listar förbjudna och tillåtna ämnen och godkända INCI-namn enligt Kosmetikadirektivet.
Myndigheter, t. ex. för SCCP:s förarbeten.

Lagsamlingar
• EU: Cosing. Directives - alla EU-direktiv om kosmetika från 1976 och framåt med länkar till ingredienser. (Fungerande länk oktober 2010)
Sverige: Läkemedelsverket. LVFS i kronologisk förteckning - bra ingångssida till verkets alla föreskrifter (PDF-format). Via menyn till vänster nås också annan lagstiftning på området, t. ex. EG-förordningar och direktiv, klart och redigt uppställt. (Fungerande länk oktober 2010)

Kosmetikadirektivet: Grundtext
Grundbulten i EU:s kosmetikalagstiftning. Består av några sidor grundtext, tio gånger fler bilagor och hundra gånger fler tilläggsdirektiv som uppdaterar direktiv och bilagor. Läkemedelsverket ansvarar för överföringen till svensk lag.

• Kosmetikadirektivet: Rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
EU: EUR-Lex (sv). Grundtexten i svensk översättning. En del ofullständiga bilagor finns också på denna sida.
Artikel 1 definierar kosmetika genom uppräkning.
Artikel 2 hänvisar till bilaga 1, som definierar kosmetika genom uppräkning.
Artikel 3 ålägger medlemsstaterna att lägga alla klutar till så att endast EU-laglig kosmetika finns på marknaden.
Artikel 4 säger att kosmetika inte får säljas om den innehåller förbjudna ämnen eller färgämnen.
Artikel 5 stadgar att kosmetika som innehåller tillåtna ämnen ska få säljas i medlemsländerna.
Artikel 6 handlar om förpackning och märkning.
Artikel 7 ålägger tillverkare/importörer att ha ytterligare information i beredskap.
Artikel 8 ställer analyskrav.
Artiklarna 9-11 reglerar vetenskapliga kommitténs uppgifter.
Artiklarna 12-13 beskriver hur ett medlemslands avvikande uppfattning ska hanteras.
Artikel 14 ålägger medlemsländerna att implementera direktivet.
Artikel 15 riktar direktivet till medlemsstaterna.
(Fungerande länk oktober 2010)

Kosmetikadirektivet: Vägledande lista
Direktivets bilaga 1 definierar kosmetika och hygieniska produkter genom uppräkning. Se även Shenet: Vad är kosmetika?
• EU: EUR-Lex (sv). Kosmetikadirektivet. Bilaga I ligger efter grundtexten. (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Läkemedelsverket (PDF 16 sidor). LVFS 2004:12 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetika. Bilaga 1 finns på sid 9. (Fungerande länk oktober 2010)

Marknadsföring och märkning av kosmetika
Se även Shenet: Innehållsdeklaration, Obligatorisk innehållsdeklaration av doftämnen.

• Sverige: Riksdagen: SFS 1995:450 Marknadsföringslagen. § 15 om otillbörlig marknadsföring gäller även kosmetika. (Fungerande länk oktober 2010)
• USA: Google (sv). 2003/15/EG Tilläggsdirektiv om bäst-före-märkning och innehållsdeklaration av 26 doftämnen. (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Läkemedelsverket (PDF 16 sidor). LVFS 2004:12 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetika med
regler (sid 3) för tillverkare och importörer om att anmäla verksamhet och produkter, märkning, hållbarhetsuppgift, innehållsdeklaration, hemliga ingredienser;
biiaga 2 (sid 12) hänvisningssymbol att använda på förpackningen när informationen inte får plats där;
bilaga 3 (sid 1)3 landskoder för registrering;
bilaga 4 (sid 14) symbol att använda vid hållbarhetsmärkning (t.h.). (Fungerande länk oktober 2010)

Lagstiftning om läkemedel
Sverige: Riksdagen. SFS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Dagens "kvacksalverilag". (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Riksdagen. SFS 1992:859 Läkemedelslagen om marknadsföring, försäljning, kontroll och registrering av läkemedel och naturläkemedel. (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Läkemedelsverket. LVFS 1995:18 Föreskrifter om ansökan om registrering av naturläkemedel. (Fungerande länk oktober 2010)

Lagstiftning om livsmedel
• Sverige: Livsmedelsverket. SLVFS 1996:5 Föreskrifter om hantering av livsmedel. Trädde i kraft 2004. De kristiserade reglerna om fettransporter finns i bilagorna 1 (Bulktransport med fartyg av flytande fetter och oljor) och 2 (Förteckning över godtagbara föregående laster). (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Livsmedelsverket (PDF 33 sidor). SLVFS 2001:30 Föreskrifter om dricksvatten - hantering, servering, transport, kontroll, rening, med vilka ämnen (ca 35) hur, gränsvärden gör otjänlighet. (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Livsmedelsverket (PDF 14 sidor). LIVSFS 2003:45 Föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten, utvinning, behandling, högsta halter. (Fungerande länk oktober 2010)

Lagstiftning om honung och bin
• Sverige: Livsmedelsverket (PDF 6 sidor). LVSFS 2003:20 - Föreskrifter om vad som får kallas honung och vad den får innehålla.
• Sverige: Riksdagen. SFS 1974:211 Bisjukdomslagen gör biodlaren skyldig att anmäla sjukdom i bisamhällen och ge tillträde för undersökning och åtgärder. (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Riksdagen. SFS 1974:211 Bisjukdomsförordningen om tillsynsmans skyldigheter och befogenheter vid bekämpning av yngelröta, trakékvalster och varrokvalster. (Fungerande länk oktober 2010)
Sverige: Riksdagen. SFS 1736:0123 1 Byggingabalken med § 21 om när bi flyger bort i annans skog eller någon hittar ett bisamhälle på sina marker. (Fungerande länk oktober 2010)

Lagstiftning om kemikalier
Sverige: Riksdagen. SFS 1998:808 Miljöbalken. För handel med kemikalier (myggolja är bekämpningsmedel) särskilt kapitel 14 om kemiska produkter (miljö- och hälsoutredning, produktinformation, uppgiftsskyldighet, myndighets rätt att villkora eller förbjuda kemiska produkter) och kapitel 2 om allmän hänsyn (behövlig försiktighet, farliga kemikalier ska undvikas om ofarligare finns). (Fungerande länk oktober 2010)
• Sverige: Kemikalieinspektionen: Vissa biocidprodukter återkallas. Information om EG-förordningen som förbjuder många ämnen i biocidprodukter, t. ex. eteriska oljor i myggmedel och trätjära som träskyddsmedel. (Fungerande länk oktober 2010)
• EU: EUR-Lex (eng) (PDF 152 sidor) Commission regulation no 2032/2003 om biocidprodukter (bekämpningsmedel, konserveringsmedel, desinfektionsmedel). Först lagtexten, sedan förteckningar, bl. a. bilaga 3 (sid 70) med ca 550 ämnen, varav ca 80 eteriska oljor, växtextrakt och annat ur namngivna eller ungefärligt namngivna växter som inte får ingå i biocidprodukter, d.v.s. Kemikalieinspektionen kommer inte att förnya tillstånden för dem. Har tagit bort många myggoljor från marknaden. (Fungerande länk oktober 2010)

© Shenet 1997 - 2013
Adress: http://www.shenet.se/referens/links-lagtexter.html
Datum: 2021 09 26 - Uppdaterad: 2010 10 23
Cookieinfo
Made with a Mac