Ämne: deklaration
Visa enstaka inlägg
  #5  
Gammal 2008-11-13
JohanK JohanK är offline
Medlem
 
Medlemsdatum: 2008-11-11
Inlägg: 1
Detta gäller då du bedriver en hobbyverksamhet

Får du överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet.
Vad menas då med hobby? Två saker är utmärkande:
  • Hobby är något du själv utövar på din fritid.
  • Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning.
Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration

Inkomstslag

En verksamhet ska beskattas i något av inkomst*slagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomst*slag, eftersom detta har betydelse bl.a. för behandlingen av underskott och påförande av sociala avgifter. När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: Självständigheten, varaktigheten och vinstsyftet.

Näringsverksamhet

Om alla tre kriterierna är uppfyllda, d.v.s. verk*samheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kapital

Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Tjänst

Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst.

Undantag:

Inkomst av försäljning av bär, svampar och kottar som den skattskyldige själv plockat under ett inkomstår är skattefri om den inte överstiger 5 000 kronor. Detta gäller bara om inkomsten inte på annan grund kan hänföras till närings*verksamhet eller tjänst.

Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobby*verksamhet och annan inkomst av tjänst.
  • Om verksamheten är knuten till en anställning så behandlas den på samma sätt som andra tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt.
  • En verksamhet som är självständig och varaktig men som saknar vinstsyfte betraktas som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina sociala avgifter.
Särskild beräkning inom inkomstlaget tjänst

Hobbyverksamhet skiljs från annan inkomst av tjänst genom att:
  • Nettot av verksamheten beräknas för sig.
  • Om det blir underskott behandlas det på särskilt sätt.
  • Om det blir överskott ska man betala egenavgifter.
Anteckningsskyldighet

Man är skyldig att spara anteckningar, räk*ningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig. Handlingarna bör bevaras under minst sju år efter inkomst*året.

Inkomstberäkning

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Utgifter för en hobbyverksamhet får inte dras av från andra tjänsteinkomster eller annan hobbyverksamhet.

I princip är alla inkomster skattepliktiga och alla utgifter för hobbyn avdragsgilla. Avdrag för kostnader får dock inte göras med högre belopp än som motsvarar inkomstårets intäkt av verk*samheten. När det gäller större investeringar är utgiften inte avdragsgill på en gång. I stället får man ett s.k. förslitningsavdrag (se nedan).

Kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst. Detta innebär att det är kalenderårets kontanta inkomster och utgifter som ska deklareras.

Underskott

Om det blir underskott ett år får detta inte dras av mot någon annan inkomst. Underskottet får i stället sparas upp till fem år efter inkomståret och dras av från eventuellt kommande överskott av samma verksamhet. Vid deklarationen 2004, d.v.s. 2003 års inkomster, kan man alltså göra avdrag för underskott som uppkommit tidigast inkomståret 1998.

Exempel:

Om man gör avdrag för tidigare års underskott, ska både inkomster och utgifter redovisas för underskottsåret och de följande åren fram till överskottsåret om verksamheten inte har dekla*rerats under dessa år.

Förslitningsavdrag

Hela kostnaden för inköp av dyrbarare utrust*ning med längre användningstid får inte dras av på en gång. Man får istället avdrag för förslit*ning. Som dyrbarare utrustning räknas vanligt*vis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kr och som beräknas hålla i minst tre år.

Avdrag för förslitning innebär att utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla. Vanligen fördelas utgiften på fem till tio år, vilket innebär att man får göra avdrag med 10 - 20 procent per år av anskaffningskostnaden.

Man kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning av byggnader eller dyl snabblån får däremot inte göras. Reparations- och underhållsutgifter på byggnad får dock dras av om utgifterna direkt hör till hobbyverksamheten.Exempel

A har deklarerat sin hobbyverksamhet på

följande sätt för inkomståren 1997- 2003.

1997 underskott 20.000 kr

1998 underskott 15.000 kr

1999 underskott 10.000 kr

2000 underskott 5.000 kr

2001 överskott 10.000 kr

2002 underskott 10.000 kr

2003 underskott 5.000 kr

A kan inte göra avdrag för underskott förrän 2001 då verksamheten första gången ger ett överskott. A kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod 1997. Eftersom underskott uppstår igen 2002 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från 1997 inte utnyttjas och inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen 2003 varför inte heller underskottet från 1998 kan utnyttjas. Underskottet från 1999 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott år 2004.

Om man gör avdrag för tidigare års underskott, ska både inkomster och utgifter redovisas för underskottsåret och de följande åren fram till överskottsåret om verksamheten inte har dekla*rerats under dessa år.

Förslitningsavdrag

Hela kostnaden för inköp av dyrbarare utrust*ning med längre användningstid får inte dras av på en gång. Man får istället avdrag för förslit*ning. Som dyrbarare utrustning räknas vanligt*vis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kr och som beräknas hålla i minst tre år.

Avdrag för förslitning innebär att utgiften fördelas på det antal år utrustningen beräknas hålla. Vanligen fördelas utgiften på fem till tio år, vilket innebär att man får göra avdrag med 10 - 20 procent per år av anskaffningskostnaden.

Man kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning av byggnader får däremot inte göras. Reparations- och underhållsutgifter på byggnad får dock dras av om utgifterna direkt hör till hobbyverksamheten.

Försäljning av tillgångar

Försäljning av alster från hobbyverksamheten räknas som en normal del i den löpande verksam*heten. Detta gäller t.ex. försäljning av hemslöjd, valpar vid hunduppfödning, honung vid biodling o.s.v.

Försäljning av tillgångar (inventarier) som an*vänts i hobbyverksamheten beskattas däremot enligt reglerna för kapitalvinst i inkomstslaget kapital.

Egenavgifter

Egenavgifter (alternativt särskild löneskatt) beräknas på överskott av hobbyverksamhet. Egenavgifterna är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Eftersom den exakta storleken av egenavgifterna inte är känd vid deklarationstidpunkten så medges ett schablon*avdrag med viss procent av överskottet, 25 procent för egenavgifter och 20 procent om det avser särskild löneskatt. Av slutskattebeskedet framgår hur stora egenavgifterna blev. I kom*mande års deklaration görs en avstämning av det medgivna schablonavdraget och slutligt påförda egenavgifter.

Exempel:

2003 års deklaration:

Deklarerat överskott av hobby 20.000 kr

Schablonavdrag,
25 procent av 20 000 kr -5.000 kr

Deklarerad nettoinkomst 2003 15.000 kr

2004 års deklaration:
Deklarerat överskott av hobby 20.000 kr

Schablonavdrag 2003 (se ovan) +5.000 kr

Påförda egenavgifter enligt
slutskattebekedet 2003 -4.687 kr

Summa 30.313 kr

Schablonavdrag 2004,
25 procent av 30 313 kr -7.587 kr

Deklarerad inkomst 2004 22.735 kr

22 735 kronor tas upp som inkomst av tjänst i självdeklarationen.

Moms

Mervärdesskatt (moms) ska i allmänhet inte redovisas för inkomster som hör till hobby*verksamhet. Det kan dock i undantagsfall före*komma att skattepliktig vara eller tjänst omsätts i hobbyverksamheten i former som kan jämföras med näringsverksamhet. När omsättningen av sådan näringsliknande hobbyverksamhet över*stiger 30 000 kronor per år är man skyldig att betala moms.
Angående aktiebolag så hoppas jag du är medveten om att du behöver ha 100000 i kapital eller apportegendom när du startar.
Reply With Quote